Prairie ground cherry (Physalis hederifolia)

Physalis viscosa, Prairie ground cherry
Caption: Physalis viscosa, Prairie ground cherry
Photographer: Dr Rex Stanton

<< Previous | Back to weed profile | Next >>