Giant Parramatta grass (Sporobolus fertilis)

A swathe of giant Parramatta grass.
Caption: A swathe of giant Parramatta grass.
Photographer: David Officer NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>