Glaucous starthistle (Carthamus leucocaulos)

Glaucous star thistle
Caption: Glaucous star thistle
Photographer: DAFWA

<< Previous | Back to weed profile | Next >>