Bitou bush (Chrysanthemoides monilifera subsp. rotundata)

Bitou bush has yellow flowers.
Caption: Bitou bush has yellow flowers.
Photographer: Kylie van der Kolk

<< Previous | Back to weed profile | Next >>