White blackberry (Rubus niveus)

White blackberry fruit are black when ripe.
Caption: White blackberry fruit are black when ripe.
Photographer: NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>