Coolatai grass (Hyparrhenia hirta)

Key identifying features of Coolatai grass
Caption: Key identifying features of Coolatai grass
Photographer: John Hosking NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>