Coolatai grass (Hyparrhenia hirta)

Coolatai grass tussock
Caption: Coolatai grass tussock
Photographer: Andrew Storrie NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>