Giant rat's tail grass (Sporobolus pyramidalis)

Giant rat's tail grass seed head
Caption: Giant rat's tail grass seed head
Photographer: John Hosking NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>