Annual ragweed (Ambrosia artemisiifolia)

Dense infestation of annual ragweed
Caption: Dense infestation of annual ragweed
Photographer: Wendy Gibney NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>