Fountain grass (Cenchrus setaceus )

Fountain grass plant.
Caption: Fountain grass plant.
Photographer: John Hosking NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>