Fountain grass (Cenchrus setaceus )

Fountain grass infestation
Caption: Fountain grass infestation
Photographer: John Hosking NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>