Saffron thistle (Carthamus lanatus)

Saffron thistle seedlings.
Caption: Saffron thistle seedlings.
Photographer: J.J. Dellow NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>