Giant rat's tail grass (Sporobolus pyramidalis)

Giant rat's tail grass
Caption: Giant rat's tail grass
Photographer: John Hosking

<< Previous | Back to weed profile | Next >>