Giant rat's tail grass (Sporobolus pyramidalis)

Giant rat's tail grass infestation
Caption: Giant rat's tail grass infestation
Photographer: John Hosking NSW DPI

<< Previous | Back to weed profile | Next >>